Trong tháng 4, chúng tôi đã tổ chức hai Hội nghị Thực hiện Tiêu chuẩn Chất lượng Chăm sóc Nội bộ! Mục đích của các hội nghị này là để tham gia và trang bị cho nhân viên tuyến đầu của chúng tôi các công cụ họ cần trước ngày 1 tháng 7 năm 2019. Vào ngày đó, Ủy ban Chất lượng và An toàn Chăm sóc Người cao tuổi sẽ mong muốn tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc người già ở Úc tuân thủ Tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc lão hóa mới.
Những tiêu chuẩn mới xác định rõ ràng chăm sóc tốt. đó là về việc chăm sóc cho nhu cầu cá nhân của mỗi người trong khi họ đang chăm sóc chúng tôi. Có tám tiêu chuẩn, và mỗi tiêu chuẩn là về một khía cạnh chăm sóc góp phần vào sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn mới, bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web của Ủy ban An toàn và Chất lượng Chăm sóc Người cao tuổi (nhấp vào đây).