Aged Care Employee Day là vào ngày 7 tháng 8 năm 2019 - đó là một ngày chính thức để cảm ơn, tôn vinh, công nhận và kỷ niệm hàng trăm ngàn người làm việc trong ngành dịch vụ thời đại trên khắp nước Úc.